Պայմանագրով նախատեսված ծառայություններ

Նեքոնշյալ բոլոր աշխատանքները կատարվում են բարձր պատասխանատվությամբ և պատշաճ կարգով՝ համաձայն համապատասխան ժամանակացույցի։

Արտաքին և ներքին լուսավորություն

Շենքի հարակից տարածքների, շքամուտքի և միջանցքների (ընդհանուր օգտագործման տարածքների) լուսավորության ապահովում , խափաանման դեպքում արագ կարգավորում

Մաքրության ապահովում

Շենքի հարակից տարածքների, շքամուտքի և միջանցքների (ընդհանուր օգտագործման տարածքների) ամենօրյա մաքրության ապահովում

Տարածքի հսկողության իրականացում (տեսախցիկների միջոցով)

Տարածքում 24/7 ռեժիմով կատարվում է տարածքների հսկում ցանկացած ժամի՝ տեսախցիկների միջոցով

Անվտանգության կանոնների պահպանման ապահովում

Պահպանել հակահրդեհային և այլ անհրաժեշտ անվտանգության կանոնները

Շքամուտքի դոմոֆոնների սպասարկում
Վերելակների սպասարկում

Ապահովել վերելակների անխափան շուրջօրյա աշխատանք


Հարակից տարածքի բարեկարգում, դրա պահպանում

Կատարել հարակից տարածքների բարեկարգում և կանաչապատում, իրականացնել անհրաժեշտ միջոցառումները այն խնամքը պահպանելու համար

Ընթացիկ վերանորոգում

Ընկերությունը պարտավորվում է յուրաքանչյուր առնվազն 3 տարին մեկ անգամ իրականացնել ընդհանուր օգտագործման տարածքների ընթացիկ վերանորոգում, ինչպես նաև ընթացքում առաջացած թերությունների վերացում

Պոմպակայանի և ջրահավաք ավազանի սպասարկում

Ջրամատակարարումը անխափան դարձնելու նպատակով ստեղծված պոմպակայանի աշխատանքի ապահովում և ջրահավաք ավազանի մաքրման և քլորապատման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում

Ծառայություններ հավելավճարով

Բացի վերը նշված ծառայություններից, ընկերությունն իր շահառուներին առաջարկում է նաև լրացուցիչ աշխատանքներ՝ հավելավճարով, որոնք են՝

Բեռների տեղափոխում

Ծառայությունը նախատեսված է բնակարանային գույքի, ապրանքների փաթեթավորում և անխափան տեղափոխման համար

Բնակարանների մաքրում

Կատարվում է բնակարանների ամբողջական և մասնակի մաքրում ՝ Ձեր իսկ ցանկությամբ

Վարպետ

Սանտեխնիկա , էլեկտրականության և այլն

Բանվորական ծառայություններ


Լվացման և քիմմաքրման ծառայություններ

Գնացուցակ